Algemene voorwaarden

I. Sluiten van de overeenkomst
De bestelling is voor de koper bindend. De verkoper heeft het recht om de acceptatie van de bestelling binnen 20 dagen vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst te weigeren, indien de levering niet al ervoor heeft plaatsgevonden.

II. Algemeen
Alle leveringen en diensten worden uitsluitend uitgevoerd onder de navolgend vermelde voorwaarden. Afwijkingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele inkoopvoorwaarden van de koper, die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, zijn ongeldig.

III. Prijzen
De overeengekomen prijs geldt zonder korting of andere reducties. Overeengekomen additionele diensten worden bij de overeengekomen prijzen geteld. De met de verkoper overeengekomen prijzen zijn netto prijzen en worden verhoogd met de telkens geldige wettelijke belasting toegevoegde waarde. Alle prijzen zijn ex magazijn Kempten.

IV. Betaling
De koopprijs en de prijs voor de overeengekomen additionele diensten moeten bij aflevering van het product, maar uiterlijk acht dagen na de melding van beschikbaarstelling en overzending van de factuur contant worden betaald. Betalingsmiddelen die in plaats van contant geld overhandigd worden, dienen uitsluitend als vervangende betaling en worden onder berekening van alle inningskosten en uitgaven in ontvangst genomen. De koper kan kosten alleen met vorderingen van de verkoper verrekenen, indien de tegenvorderingen onbetwist en rechtsgeldig zijn. De koper kan zich uitsluitend op zijn recht van terughouding beroepen, indien het recht berust op vorderingen uit deze koopovereenkomst. Verzuimt de koper te betalen, is hij rente wegens te late betaling verschuldigd ter hoogte van 5% boven de discontovoet. De verkoper verstrekt principieel geen kredieten. De koper is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de betaling. Dit geldt tevens voor eventueel door de koper verschafte kredieten.

V. Levering
De producten worden principieel ex magazijn Kempten geleverd. Veranderingen van de producten in het kader van technische verbeteringen en aanvullingen blijven voorbehouden. De producten worden steeds voor rekening en risico van de verkoper verstuurd. Vertragingsschade en schadevergoeding wegens nietnaleving overeenkomstig §326 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] kan de koper alleen doen gelden, indien de verkoper voor het verzuim opzettelijk of door grove nalatigheid verwantwoordelijk is; bij eenvoudige nalatigheid van de verkoper kan tot 5% van de koopprijs worden gevorderd. De verkoper heeft het recht om gedeeltelijk leveringen en diensten uit te voeren en deze voor de vervulling van de totale opdracht in rekening te brengen.

VI. Ontvangst
De koper moet het product binnen acht dagen na ontvangst van de melding van beschikbaarstelling op de overeengekomen plaats in ontvangst nemen. Bij de levering van software moet de koper tijdens de ontvangst testgegevens ter beschikking stellen.

VII. Eigendomsvoorbehoud
Het product wordt onder eigendomsvoorbehoud van de verkoper geleverd en blijft zijn eigendom tot de koper alle verplichtingen uit de koopovereenkomst nagekomen is. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag het product uitsluitend met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper worden verkocht, verpand, tot zekerheid overgedragen, verhuurd of anders als de zekerheid van de verkoper belemmerend overgedragen worden; veranderingen van het product zijn evenals niet toegestaan.

Is de koper met zijn betalingen in gebreke, kan de verkoper ongeacht zijn overige rechten de producten voor het zekeren van zijn rechten op kosten van de verkoper weer in eigendom verkrijgen.

VIII. Licenties en auteursrechten
De licentierechten en garantiebepalingen van de fabrikanten van de software worden volledig erkend.

IX. Garantie
De verkoper garandeert de koper voor een periode van 12 maanden vanaf de levering een foutloosheid aangepast aan de geldige stand van de techniek. In de garantie inbegrepen is de bijstelling door kosteloze reparatie van het gebrekkige onderdeel en de door deze fout ondanks vakkundig gebruik beschadigd geraakte onderdelen in het bedrijf van de verkoper of een voor het onderhoud van het product geautoriseerd bedrijf of de vervangende levering door de verkoper.
Mislukt de bijstelling of de vervangende levering, kan de koper de ontbinding van de overeenkomst (koopvernietiging) of de reductie van de vergoeding (vermindering) eisen.
Voor de geleverde hardware gelden de garantiebepalingen van de afzonderlijke fabrikanten. Fouten moeten de verkoper onmiddellijk schriftelijk worden meegedeeld.

X. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot opzet en grove nalatigheid, bij eenvoudige nalatigheid op 5% van de koopprijs. Verdere eisen, ongeacht de rechtsgrond, zijn uitgesloten.

XI. Plaats van betaling en bevoegde rechtbank
De plaats van levering is de zetel van de verkoper. Voor alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen uit zakelijke relaties met in het handelsregister ingeschreven zakenpartners inclusief wissel- en chequevorderingen is de uitsluitend bevoegde rechtbank de rechtbank in de plaats van vestiging van de verkoper.
De plaats van betaling is Kempten.

XII. Toepasbaar recht en vervolgopdrachten
De contractuele bepalingen vallen uitsluitend onder het geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien geen uitdrukkelijke, andere en schriftelijke overeenkomsten gesloten werden, gelden deze voorwaarden tevens voor vervolgopdrachten tussen de contractuele partners.

XIII. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten delen van de koopovereenkomst ongeldig worden, blijft de geldigheid van de resterende bepalingen van de overeenkomst onverlet. De contractuele partners zullen de koopovereenkomst in dit geval zodanig interpreteren en vormgeven dat het met de ongeldige delen beoogde economische doel zo goed als mogelijk alsnog wordt bereikt.

 

Kempten, januari 2011

Referenties

 • Logo Hauschildt
 • Koesters schriftzug 4cm
 • Logo Klumpe ohneSpruch
 • Logo alfi
 • Wermuth Logo
 • Logo Konrad
 • Logo Roesle
 • Logo Ringfoto Europas grootste
 • Loevenich Logo
 • Logo fotogena
 • schaeffer
 • Logo Walgenbach
 • Logo Visions
 • Logo fotobox
 • Logo Fernandez
 • Schmelzer Logo
 • Sievers EP Logo
 • Logo Rudhart Color
 • Logo Lermann
 • Logo Inkelhofen
 • Logo MayFashion klein

Bel ons

+31(24)3882669
+49(831)522050

Zo vindt u ons
© 2018 Stein Software | Impressum | Privacy Policy | Algemene voorwaarden